ایران من

خوشا شیراز

اجرای ترانه با صدای کاظم بذرافکن در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ دی ۱۴۰۰