امتحانات حضوری دانش آموزان

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر

حضوری شدن امتحانات در مقاطع مختلف

شیرازی نژاد، رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش

  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۱ دی ۱۴۰۰