گفتگو با سپند امیر سلیمانی

شب پارسی

گفتگو با سپند امیر سلیمانی در برنامه شب فیروزه ای

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۹ تیر ۱۳۹۶