شعر خوانی

شب پارسی

شعر خوانی دنیا یگانه و باران یگانه از اراک در برنامه شب فیروزه ای

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۰ تیر ۱۳۹۶