آمادگی برای زمستان

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
آمادگی برای زمستان
راستیار ، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۱ دی ۱۴۰۰