پیشگیری از دیابت

رادیو پیگیر

اکبرزاده ، مسئول کارگروه دیابت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۰ دی ۱۴۰۰