مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز

رادیو پیگیر

عبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۰ دی ۱۴۰۰