چرا طرح های جمع آوری معتادان بی نتیجه می ماند؟

بازتاب

  چرا طرح های جمع آوری معتادان بی نتیجه می ماند؟
 ویژه برنامه چالشی #بازتاب در رابطه با جمع آوری معتادان سطح شهر
 گفتگو با خانم دکتر خواست خدایی عضو شورای شهر شیراز

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۳ دی ۱۴۰۰