از کمک مومنانه خرامه تا امدادگری در نی ریز

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

بذرافشان مدیرکل کمیته امداد فارس

رویداد های استان فارس
۲۷ دی ۱۴۰۰