سلاح پیشتو

دلگشا

بررسی کلمات و اصطلاحات شیرین لهجه شیرازی در بخش قند و نمک برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ دی ۱۴۰۰