کاآفرین حوزه چینی

دلگشا

گفتگو با مهندس امیر سینایی نخبه کار آفرین در حوزه چینی مظروف و بهداشتی

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ دی ۱۴۰۰