تندیس سه کوهنورد 

دلگشا

شیراز گرام
روایت شبانه شیراز در برنامه دلگشا
این قسمت : تندیس سه کوهنورد 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۹ دی ۱۴۰۰