روز مادر

این چند دقیقه مال شماست

ویدئوها و عکس های خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان از سیمای مرکز فارس پخش و در فضای مجازی منتشر کنیم.
 این چند دقیقه مال شماست

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۲ بهمن ۱۴۰۰