دور

خوشا شیراز

آیتم دور و گفتگو با گردشگران خارجی با اجرای امین رضایی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ تیر ۱۳۹۶