جشنواره شهر ایمن

کارشناسی

گفتگو با آقای قانع رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

 

کارشناسی
۴ بهمن ۱۴۰۰