عینک

خوشا شیراز

آیتم عینک با اجرای سامان ارس خان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ تیر ۱۳۹۶