توصیه های بهداشتی برای امیکرون

سلامت باشید

گفتگو با دکتر رضاییان زاده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با سویه جدید کرونا و راه های مقابله با آن در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ بهمن ۱۴۰۰