کنگ فو کار  جوان شیرازی

طعم جوانی

علی اکبر زینالی جوان ورزشکار کنگ فو کار شیرازی در برنامه  طعم جوانی 

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۱۶ بهمن ۱۴۰۰