شعر خوانی

شب پارسی

شعر خوانی دختر 12 ساله شیرازی در برنامه شب فیروزه ای

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۴ تیر ۱۳۹۶