شعر خوانی

برنامه های تلویزیونی

شعر خوانی دختر 12 ساله شیرازی در برنامه شب فیروزه ای

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۴ تیر ۱۳۹۶