چالش آب در استان فارس

گفتگو

گفتگو با دکتر قاسمی ریس جهاد سازندگی و دکتر ناظم السادات ریس بخش علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در رابطه با بحران کم آبی و راهکار های مقابله با این پدیده در برنامه گفتگو 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۵ تیر ۱۳۹۶