ساخت مجسمه خمیری

هنری

ساخت مجسمه خمیری 
خانم باصری 

بخش هنری
۲۵ تیر ۱۳۹۶