گفتگو با آقای سید محمدعلی افشانی

شب فیروزه ای

گفتگو با آقای سید محمدعلی افشانی استاندار فارس در خصوص  ظرفیت های استان فارس

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۲۷ تیر ۱۳۹۶