گفتگو با آقای سید محمدعلی افشانی

شب پارسی

گفتگو با آقای سید محمدعلی افشانی استاندار فارس در خصوص  ظرفیت های استان فارس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۷ تیر ۱۳۹۶