حمل و نقل شهری شیراز

شهر راز

گفتگو با دکتر تذروی عضو شورای شهر شیراز در رابطه با حمل و نقل شهری شیراز در برنامه شهر راز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۴ اسفند ۱۴۰۰