حافظ خوانی

شب پارسی

حافظ خوانی مبینا خادمی نوجوان یازده ساله شیرازی در برنامه شب فیروزه ای

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۸ تیر ۱۳۹۶