حافظ خوانی

شب فیروزه ای

حافظ خوانی مبینا خادمی نوجوان یازده ساله شیرازی در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۲۸ تیر ۱۳۹۶