آیتم دور

خوشا شیراز

در این آیتم امین رضایی به معرفی جاذبه های گردشگری شیراز میپردازد و با گردشگران خارجی به گفتگو می نشیند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید