کندازی

دلگشا

بازدید از روستای زیبای  کندازی-شهرستان مرودشت

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ اسفند ۱۴۰۰