اینجا شیراز ، شهرراز

شهر راز

شهرراز

با موضوع نقش مستقیم و غیر مستقیم شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری در سلامت جسمی و روانی شهروندان

عکس : انتهای کوچه شهید رمضانی - قصردشت شیراز

 

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲۲ آبان ۱۳۹۵