بررسی وضعیت هواشناسی و هشدار باد شدید

بخش خبری استان

علیزاده کارشناس هواشناسی
 

گزارش خبری
۵ فروردین ۱۴۰۱