اقدامات انجام شده در ورودی شمال غربی شیراز

ویژه نوروز

 ارتباط تلفنی با معصومی شهردار منطقه ده شیراز
 

ویژه برنامه های نوروزی
۶ فروردین ۱۴۰۱