نظرات علوم پزشکی در خصوص بازگشایی مدارس

ویژه نوروز

گفتگوی تلفنی با آقای رضاییان زاده ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 

ویژه برنامه های نوروزی
۱۰ فروردین ۱۴۰۱