بررسی وضعیت سرویس مدارس

رادیو پیگیر

قاسمی‌ _ معاون آموزش متوسطه و مسئول آموزش حضوری اداره کل آموزش و پرورش فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۴ فروردین ۱۴۰۱