جمعیت شکرانه مهر نیکان

رمضان

 جمعیت شکرانه مهر نیکان یک سازمان مردم نهاد است که به کودکان بازمانده از تحصیل ارائه خدمات آموزشی میدهد

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۶ فروردین ۱۴۰۱