مستند زیارت (شیعیان ساکن اروپا)

مستند

مستند زیارت امام رضا شیعیان ساکن اروپا در مشهد

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۰ مرداد ۱۳۹۶