آیتم دور مجموعه کریمخانی

خوشا شیراز

آیتم دور و گفتگو با گردشگران خارجی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۰ مرداد ۱۳۹۶