آموزه های  آیات زندگی‌  در  جزء هجدهم قرآن کریم 

رمضان

 فریاد قرآن 
  آموزه های  آیات زندگی‌  در  جزء هجدهم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 

ویژه ماه مبارک رمضان
۳۱ فروردین ۱۴۰۱