سرود نمک پرورده ها 

رمضان

سرود نمک پرورده ها 
روزه اولی ها ؛ روزه کله گنجشکی ها
گروه سرود آوای فجرآفرینان

ویژه ماه مبارک رمضان
۳۱ فروردین ۱۴۰۱