صدای شما بسته 85

صدای شما

پیگیری مشکلات حمام مخروبه خیابان لطفعلی خان شیراز
مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۳۱ فروردین ۱۴۰۱