صدای شما بسته 84

صدای شما

کمبود اتوبوس خط 59 شیراز
مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۳۱ فروردین ۱۴۰۱