آیات زندگی،جزءبیستم

فضای مجازی

فریاد قرآن
 آموزه های آیات زندگی‌ در جزء بیستم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 
#فریاد_قرآن
#آیات_زندگی

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲ اردیبهشت ۱۴۰۱