آیات زندگی ،جزء بیست و یکم

فضای مجازی

فریاد قرآن
 آموزه های آیات زندگی‌ در جزء ببست و یکم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 

 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳ اردیبهشت ۱۴۰۱