آیات زندگی،جزء بیست و دوم

فضای مجازی

فریاد قرآن 
 آموزه های آیات زندگی‌ در جزء بیست و دوم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 

 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱