گردشگری در فارس

گفتگو

گفتگو با جناب آقای سبوکی ریس انجمن راهنمایان گردشگری استان  و  جناب آقای سیادتان ریس صنف هتلداران استان فارس در رابطه با گردشگری در استان فارس فرصت ها و تهدید ها

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۶