آیات زندگی جزء بیست و سوم

فضای مجازی

 فریاد قرآن 
  آموزه های  آیات زندگی‌  در  جزء بیست و سوم  قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 
#فریاد_قرآن
#آیات_زندگی

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱