صدای شما بسته 86

صدای شما

کمبود اتوبوس 150 ، مشکلات فاضلاب بلوار صنعت

مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱