شیراز ناز

دلگشا

اجرای سرود توسط گزوه سرود فرزندان ایران با سرپرستی آقای اوجی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱