چگونگی مکانیزم توزیع نان و اقلام اساسی

بازتاب

چگونگی مکانیزم توزیع نان و اقلام اساسی با مردمی کردن یارانه ها
 گفتگو با آقای دکتر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱