صدای شما بسته 87

صدای شما

ساماندهی پرنده فروشی های چهارراه مشیر
چاله های زیر گذر صنایع

مزاحمت سگ های ولگرد روستای شاپور جان

کم عرضی کمربندی پل فسا

مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱