صف چایی و نبات !!

دلگشا

نمایش طنز اصغر آقو در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱