مستند رادیویی برگزیده

دلگشا

گفتگو با محمد حسن شاهی تهیه کننده رادیو در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱