همایش طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی

دلگشا

گفتگو با جناب آقای دکتر سید باقر میر عبد اللهی معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱